kgを gに

(問1/10) 
kgを gで表しましょう
4.123kg
kg hg dag g

g
4. 1 2 3 4.123kg
1kg=1000gですから

解答へ進む